22 November 2014 - Saturday

Risk Modellemeye Giriş

İstanbul, Fatih
Risk Modellemeye Giriş

Event Details

AMAÇ:

Risk Modellemeye Giriş Eğitimi, uygulamaya yönelik bir eğitimdir ve teorik bilgilere sadece uygulamadaki önemi doğrultusunda değinilecektir. Bu eğitimde risk yöneticileri tarafından uygulanması mümkün olmayan matematiksel konulara girilmeyecek, katılımcılara ders kitaplarından çıkartılmış notlar okunmayacaktır. Bu eğitimin en önemli faydası, katılımcıların risk modelleri kurmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmasıdır. Eğitimin herbir adımında, @RISKyazılımı kullanılacak ve katılımcılar @RISK’i kullanarak rassal değişken, olasılık dağılımı, risk modeli denklemi, Monte Carlo Simülasyonu gibi önemli konuları uygulayarak öğrenebileceklerdir. Bu eğitimin tamamlanması ile katılımcılar risk modelleri hazırlayacak ve model sonuçlarını yorumlayacak seviyeye gelecektir.

İÇERİK:

1. Risk Kavramı
a. Risk nedir: Beklenen değerden sapma, etki, frekans
b. Rassal değişkenler: Riskin kavramsallaştırılması
i. Discrete: Olay riskleri
ii. Continous: Değer riskleri
c. Olasılık dağılımları: Risklerin ölçülmesi
d. Tanımlayıcı istatistikler
2. Risk ölçümünün uygulamadaki önemi
a. Risk – Getiri: Beklenen getiri (iskonto oranı) ve risk ilişkisi
b. Basiretlilik ve tampon ayırma: Basel ve Solvency düzenlemelerindeki temel fikir
c. Strateji belirleme: Risk aksiyonları, hedging, sigorta
3. Örnek Model: Risk bazlı NPV modeli
4. Risk Modelleri
a. Risk pozisyonu: Hisse portföyü, bir fabrikadaki sabit kıymetler, krediler, yatırımlar, stoklar
b. Risk faktörleri: Hisse fiyatları, fabrikadaki yangın, temerrüt, yatırımlardan beklenenin altında nakit akımı, stokların satış fiyatı
c. Model denkleminin belirlenmesi
i. Denklemin girdileri risk pozisyonları ve risk faktörleri olacaktır.
ii. Denklemin çıktısı risk miktarını gösterecektir.
d. Model girdi olasılık dağılımları
e. Model çıktı olasılık dağılımları
5. Monte Carlo Simülasyonu
6. Örnek Model: Hisse senedi portföyü piyasa risk modeli
7. Value at Risk (VaR)
a. Zaman ufku
b. Güven seviyesi
c. Maksimum kayıp
d. Risk miktarı olarak VaR
e. VaR’ın uygulaması: Basel II-III, Solvency II, risk sermayesi, RAROC
8. Örnek Model: Tahvil portföyü piyasa risk modeli
9. Örnek Model: Opsiyon değerleme modeli

Eğitimle ilgili detaylı bilgi ve eğitimlere kayıt için:

http://riskdynamicsconsultancy.com/egitimler/

22 November 2014 Saturday 09:00

22 November 2014 Saturday 17:00


TBD, İstanbul, Turkey, Fatih, İstanbul


View Map

Event Promoter