KULLANICI SÖZLEŞMESİ

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE/VEYA SİTEMİZDEN HİZMET ALARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA BİLETİNO’NUN TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

1. TANIMLAR

Biletino: Taglon Teknoloji Yazılım ve Ürün Gel. San. Ve Tic. A.Ş.’ye ait biletleme sisteminin adını ifade eder. Platform: Biletino’nun bilet alanlar ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan internet sitesini ve diğer tüm bileşenlerini ifade eder. Biletino Sistemi: Biletino’nun halihazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap yöntem ve platformlarını ifade eder. Fikirler: Biletino tarafından kurulacak Satış Ağı’nın planlaması amacıyla Biletino tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder. Satış Ağı: Biletino’ya ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek Perakende, Çağrı Merkezi , İnternet, Grup Satış ve bunun benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı ifade eder. Bilet:: Platform tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta eki(PDF), basılı kağıt ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle Tüketicilere gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu ve etkinlik mekanında bilet satın alan kullanıcılara dağıtılacak olan fişleri ifade eder. Tüketici: İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için ticari amaç gütmeden tamamen şahsi kullanım için bilet almaya istekli ve bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Müşteri: Biletino Platformunda üyelik gerçekleştirerek etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri ifade eder. Etkinlik: Müşteri tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan tüm etkinlikleri ifade eder. Kişisel Veri: Tüketicilerin ve Müşterilerin Biletino Sistemini kullanarak gerçekleştirdikleri bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri ifade eder. Ayrıca Müşterinin düzenleyeceği etkinlikler için kayıt aşamasında ekleyeceği özel sorularla elde edilen Tüketici verilerini ifade eder. Mahal: Müşteri tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği mekanı ifade eder. Etkinlik Gişesi: Etkinliklerin yapılacağı mekanda satış yapmak üzere çalıştırılan merkez gişeleri ifade eder. Havuz Hesap: Biletino tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.
Bilet Bedeli: Müşterinin etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı brüt bedeli ifade eder.(Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil)
Hizmet Bedeli: Biletino’nun vermiş olduğu hizmet karşılığında Müşterinin belirlemiş olduğu Brüt Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını ifade eder.
İşlem Bedeli: Tüketicilerin Biletino sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

Biletino, Türkiye’de spor aktiviteleri, konserler, iş toplantıları, kongreler, konferanslar, fuarlar, sinema gosterimi, ve diğer etkinlikler düzenleyen organizasyonlar için çevirim içi bilet satış platformu oluşturmuş ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin vermiş olduğu çerçevede kültürel, sportif, eğitim, iş, fuar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenleyen, kolaylaştıran ve organize eden gerçek veya tüzel kişidir. İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin düzenleyeceği Etkinliklerin bilet satışı amacıyla Biletino’nun Satış Ağı’ından yararlanması, Tüketicilerin Biletino platformunu kullanarak bilet alma ve dağıtım hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlenmesini sağlamaktır.

3. TARAFLAR

Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), Taglon Teknoloji Yazılım ve Ürün Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş (kısaca "Biletino") ile Bilet satın alma işlemi yapan Tüketici ve Biletino ile Müşteri arasında sitenin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Biletino’nun hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve Biletino’nun internet sitesinde, Müşteri ve/veya Tüketici tarafından onaylanmasına ilişkin ilgili kutucuğun işaretlenmesi ve sonrasında işlem yapıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Tüketici ve Müşteri, Platforma üye olarak, Biletino Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda Kullanıcı olabilir. Biletino’da etkinlik düzenleyen kişi kısaca bu sözleşmede "Müşteri" olarak yer alabilir. "Müşteri" Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Biletino Sistemi’nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Üyelik işlemi, Müşteri olmak isteyen kişinin Biletino Sistemi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Biletino Sistemi tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Müşteri olma hak ve yetkisi sağlanamaz.
b) Platforma üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Biletino tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Biletino tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Biletino Platformuna kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Biletino Platformu üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Müşteri ve Biletino’nun Hak ve Yükümlülükleri
a) Müşteri, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Biletino Platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve Biletino Platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Biletino Platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Biletino'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Biletino'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Müşterilerin Biletino tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Platforma erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Müşterilerin sorumluluğundadır. Müşterilerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşterilerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Biletino'nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Müşteriler, Biletino Platformu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Biletino, Müşteriler tarafından Biletino Platformun iletilen veya Biletino Platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, Tüketicilere veya Müşterilere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiç bir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Müşteriler, Biletino’nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Biletino, Biletino Platformu üzerinden, Biletino’nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere bağlantı("link") verebilir. Bu bağlantılar, Müşteriler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Biletino tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Biletino Sistemi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Biletino’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g) Biletino’nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Biletino Platformunu kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Biletino Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Müşterilerin, Biletino Platfomrmu dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Müşteri, Biletino ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Biletino Platformu dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Biletino ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterilerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Biletino Platformu üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk Müşterilere aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiç bir şekilde Biletino sorumlu tutulamaz.
h) Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Biletino Platformunda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Biletino’nun, Biletino’nun yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Biletino, Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Biletino Platformunun hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini yasal ya da yasal olmayan yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Biletino’nun 3. Kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterilerin site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da Müşteriye bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Biletino’nun Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Biletino’nun hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da Müşterilere maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Müşteri tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 2(İki) gün içinde Tüketicilerin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış Tüketicilere ücretleri, Müşteri’nin iade bedeli olan ₺10+KDV ve satılan bilet bedelinin %4+KDV’si oranında toplam bedeli ödemesi doğrultusunda Biletino tarafından Tüketicilerin kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 7(Yedi) İş günü içinde iade süreci başlatılacaktır. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Müşteri hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Müşterinin Platform üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgileri Müşteri tarafından Platformda ilgili bölüme Müşteri tarafından kayıt edilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden 7(Yedi) gün sonrasına denk gelen ilk iş gününde yapılacağı Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.
k) Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple Müşteri tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Biletino’nun bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Biletino hiç bir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Biletino’nun 3. Kişilere, Müşterilere ya da Tüketicilere karşı hiç bir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.
l) Biletino, Biletino Platformunun hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Biletino Platformunun veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Biletino, Biletino Platformunda sunduğu hizmetler kapsamında Müşterilere belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya taahhüt vermemektedir. Biletino Platformu ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Biletino, Biletino Platformu üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Biletino, Biletino Platformunun ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Biletino, Biletino Platformunun kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.
m) Biletino, Biletino Platformunda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Biletino Platformuna "blog" koyma, Müşterilerin Biletino Platformuna yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Müşteriler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Biletino, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
n) Biletino tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Biletino ilgili Müşterilerin Platform hizmetlerini kullanımına son verebilir, gelecekte Biletino Platfromunu kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
o) Müşteriler, Biletino Platformu üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Biletino Platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Biletino'nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Biletino, Müşterilerin hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Biletino Platfromunda verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Biletino Platformunu istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Biletino tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Müşterilerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Biletino tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Müşterilere duyurulur.
r) Biletino, Müşterinin düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Müşterinin etkinlik sayfası oluştururken belirlemiş olduğu Bilet Bedelinin(Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil) ₺10+KDV ‘si ve %4+KDV (Ödeme Sistemleri Komisyonu) tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Müşterinin Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturası ise yine Müşterinin Biletino Platformu üzerinde üye olurken kayıt etmiş olduğu e-posta adresine e-fatura/e-arşiv yöntemi ile iletilecektir. İlgili alana fatura oluşturabilmek için gerekli olan Müşterinin tüzel kişi olması durumunda Şirket ticari unvanı, ticaret sicilde kayıtlı adres bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası, Müşterinin gerçek kişi olması durumunda için TC kimlik numaraları ve ikamet ettikleri açık adres bilgileri kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Müşteriye herhangi bir ödeme yapılmama hakkının Biletino’da olduğu Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.
s) Biletino, kurumlarla yapacağı anlaşmalarında, gerçekleştireceği kampanyalarda kullanmak üzere etkinliğe ait bilet bedellerinde %25’i geçmeyecek oranda indirim verebilme hakkına sahiptir. Bu oran üzerinden gerçekleşecek satışlarda Organizatör Biletino’dan herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağını ve etkinliğin satışına engel olacak şekilde etkinliğin yayınını durdurma, etkinliği iptal etme, ilgili bilet kategorisini satışa kapatma gibi işlemler yapmayacağını, bu gibi durumların oluşması sonucunda Biletino’nun uğrayacağı zararı nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri
"Müşteri aynı zamanda Tüketici olabilir ancak Müşteri olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder."
a) Müşteri, Biletino Platformu hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm Biletino Platformu Kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
b) Müşteri işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamı ile gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
c) Müşteri hiç bir şekilde Biletino Platformu üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve Müşterilere veya Biletino’ya karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Müşterinin bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, Tüketiciler tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya Biletino tarafından taspit edilmediği takdirde, Biletino tarafından, Etkinlik gerçekleştikten sonra ki 5. İş gününde, Müşterinin Biletino Platformunda ilgili bölümde belirtmiş olduğu Banka Hesabı’na transfer edilir. Müşterinin herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinliğe bilet almış olan Tüketicilere ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk Tüketicilere karşı Organizatöre aittir.
e) Organizatör, Biletino Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Tüketicilere mali mevzuata uygun perakende satış fişi, bilet ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Tüketicilere teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Biletino tarafından müşterinin Biletino Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde Organizatör bu belgeleri Tüketicilere ulaştırmazsa Tüketicilere ücret iadesi hizmet bedeli düşülerek gerçekleştirilir. Mali mevzuata uygun belgelerin Tüketicilere teslim edilmemesi ve/veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Biletino’yu nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri Organizatör tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Biletino Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.
g) Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatöre aittir.
h) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Biletino’ya ait değildir. Organizatörün gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Tüketici haklarından Biletino’nun bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör sorumludur. Biletino Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Biletino değildir.
i) Biletino, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi Biletino Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Tüketicilere, Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.
j) Biletino Sistemi’nde bulunan bilet ücretleri tamamen Organizatör tarafından belirlenmektedir. Biletino’nun bilet ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.
k) Biletino’nun Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, İşlem ücreti, Teslimat bedeli ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır. Biletino, her bir bilet satış işlemi karşılığında belirlemiş olduğu işlem bedelini bilet bedeli üzerine ekleyerek Tüketicilerden tahsil eder.
l) Biletino Sistemi üzerinde elde edilen hasılatın Organizatörlerin Biletino Sistemi’ne kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 50 TL(Vergiler Dahil) olmalıdır.
m) Biletino Sistemi’nde ücretli Etkinlik düzenleyebilmek için her bir Etkinliğin kapasitesi asgari 5 kişi, bilet ücretlerinin de asgari 5 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında Etkinlik düzenlenemez.
n) Kapasitesi 5 kişi olan ve minimum 5 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen Etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik gerçekleşse dahi, Etkinlik iptal edilmiş sayılarak Tüketicilere ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri iade edilmez. Tüketici bu durumda Biletino’dan herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Tüketicilerin sorumluluğundadır.
o) Bilet Reklamları: Biletino tarafından oluşturulan satış ağı vasıtasıyla satılan ve Tüketicilere gönderilen tüm biletlerin reklam satış hakları Biletino’ya aittir. Bu alanlarda yer alacak reklamlar ile ilgili Biletino’nun Müşteriye herhangi bir bilgi verme, onay ve/veya izin alma sorumluluğu bulunmamaktadır. Biletino, reklam alanlarının kullanımı ile ilgili olarak ilgili kanun ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Tam Bilet Erişimi ve Münhasırlık:Taraflar, Müşteri’nin Biletino’ya: işbu Sözleşmede kabul olunduğu şekilde, Biletino tarafından oluşturulacak Satış Ağı vasıtasıyla, genel kamu satışına amade olan Biletlerin satım hakkını tanıdığını, kabul ederler.
r) Hizmet Bedelleri ve Diğer Ücretler:Taraflar, Biletino’nun, Ek’te aksi belirtilmedikçe Ana Gişeler’den satılacak biletler dahil olmak üzere Satış Ağı üzerinden satılan bütün biletler için Tüketiciler’den alınacak hizmet bedellerini belirlemeye yetkili olduğunu kabul eder.
Biletino’nun Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, Sipariş ücreti, Teslimat bedeli, İşlem ücreti, biletleme ücreti ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır.
Müşteri, Biletino sistemini kullanarak, Biletino’nun, Müşteri için sadece bilet satışına aracılık hizmeti verdiğini, Biletino’nun, bu sistemden yapılan işlemler sonucunda, Müşteri, mali mevzuatla ilgili oluşacak tüm mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getireceğini, oluşacak bu yükümlülükleri yerine getirmediği durumlardan Biletino aleyhine kaynaklanacak zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
s) Etkinliklerin Ertelenmesi ve İptali:Müşteri tarafından organize edilen Etkinliklerden herhangi bir tanesi, sözkonusu Etkinliğin bilet satışı başladıktan sonra (Müşteri’nin ihlali veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı) ertelendiği, iptal edildiği veya Etkinliğin bir veya birkaç gösterisinin tamamlanmadığı takdirde, taraflar aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır.

  1. Satış Ağı üzerinden satılan ve iptal, erteleme veya Etkinliğin bir gösterisinin tamamlanmaması veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere buna benzer sebeplerle geçersiz kılınmış her bir bilet için, veya bir Etkinliğin ertelenmesi ve Tüketici’nin yeni tarihte söz konusu Etkinliğe gidemeyecek oluşu sebebiyle Biletlerin iptal edilmesi gerektiği hallerde geçersiz kılınan biletler ("Geçersiz Bilet") üzerinden Biletino’nun Müşteriye herhangi bir ödeme veya iade yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  2. Biletino, Satış Ağı üzerinden satmış olduğu Geçersiz Biletler için Tüketicilerden tahsil etmiş olduğu bedelleri Tüketicilere iade etmeyi kabul eder.
  3. Müşteri, sözkonusu Etkinliğin iptalini ve buna bağlı geri ödeme prosedürünü ve politikasını kendisine ve etkinliğe ait web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden ilan ederek duyuracaktır. Müşteri sözkonusu tüm ilanların içeriği hakkında paylaşım için Biletino’nun onayını almak zorundadır.
  4. Satış Ağı üzerinden satılan her bir Geçersiz Bilet için Müşteri, Biletino’ya ₺10+KDV miktarında İptal Ücreti ve Etkinliğin iptal edildiği zamana kadar geçen sürede yapılan satışlara ait %4+KDV oranında sanal pos ve kredi kartı masraflarını ödeyecektir.
  5. Etkinliğin ertelenmesi veya iptali sebebiyle Biletino’nun ve çalışanlarının iptal tarihine kadar yapmış oldukları etkinliğin tanıtımına ilişkin masraflar da dahil tüm masraflar, Müşteri tarafından Biletino’ya nakten ve defaten ödenecektir.
t) Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum: Müşteri, Biletino tarafından kendisine aktarılacak olan, etkinlik bileti alan tüketicilerin verilerinin işlenmesine ilişkin olarak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun olarak hareket edeceğini; kişisel verileri, mevzuata aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 12. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Müşteri, Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verileri, işleme amacının ve/veya yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerinin gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir. Müşteri, kişisel verileri, söz konusu sürelerin sona ermesi ile birlikte re’sen veya ilgili kişinin yahut Biletino’nun talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirecektir. Müşteri gerekli gördükleri takdirde kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanları ve sair sıfatlar ile kontrolleri altında veri işleyen kişiler ile kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin temini amacıyla yaptırımlar öngören gizlilik sözleşmeleri akdedeceklerini taahhüt ederler. Müşteri, Kişisel verilere ilişkin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Biletino’nun yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
u) Müşteri site kullanım kurallarının kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu kurallara uygun hareket edeceklerini, aksi durumların tespiti halinde Platfom tarafından kendisine tanınmış olan hakları, üyeliğinikaybedebileceğini, hesaplarına blokaj konulabileceğini, gerekli durumlarda Tüketicilere ücretlerin Müşteriden onay almaya gerek olmaksızın iade edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Biletino’nun Site Kullanım Kurallarında haber vermeksizin değişiklikler yapabileceğini ve bu değişikliklerin takibinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri
a) Tüketici, Biletino Platformunda yer alan Etkinliklerin Müşteriler tarafından yayınlandığını ve düzenlendiğini, Biletino’nun bu etkinliklere ait girilmiş bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, olası hatalı veya eksik bilgiler sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili Biletino’nun hiçbir sebeple sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Tüketici, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Biletino'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Biletino'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Tüketici, Platform aracılığı ile satın almış olduğu biletlere ait perakende satış fişi veya faturayı etkinliği düzenleyen Müşteri’den talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Tüketiciler bilet satış hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu ve Biletino tarafından kendilerine satın alma işlemi sonucunda herhangi bir iptal, iade, değişiklik hakları olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketiciler satın almış oldukları etkinlik biletlerini kendi belirleyecekleri yöntemler ile devir edebilir. Devir işlemi sırasında oluşabilecek tüm riski devir işlemi gerçekleştiren Tüketiciler arasındadır. Biletino devir işleminden dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma ilişkin taraf olamaz. Devir işlemine konu olan bileti ilk satın alan Tüketici, devire konu bilet sebebiyle Biletino’nun maddi ve manevi uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Tüketiciler Müşterilerin düzenlemiş olduğu etkinliğe ait etkinlik sayfasında yazılı olarak yer almasa da kurallar olduğunu ve bu kuralları öğrenme yükümlülüklerinin tamamen kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallar sebebiyle Tüketicilerin Müşteriler tarafından etkinliklere alınmaması sebebiyle oluşacak iade işlemleri için Bilet satın alırken kullanmış oldukları eposta adresleri ile Biletino.com platformuna üye girişi yapmaları, biletlerim sekmesinden satın almış oldukları bilet üzerinden 48 saat içinde iade talebi oluşturmaları gerekmektedir. Bu durumun belirtilen sürede ve belirtildiği şekilde Tüketici tarafından Biletino’ya bildirilmediği durumda Tüketici ücret iadesine ilişkin hakkından vazgeçmiş sayılacağını ve kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) Tüketici, işbu kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Biletino Gizlilik ve Çerez Politikasını da okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
g)Tüketici kendisine platformda gerçekleştireceği bilet alım işlemi sonucunda kısa mesaj ve/veya eposta eki olarak pdf formatında dijital bilet gönderileceğini, gönderilen biletlerde yer alan rezervasyon(PNR) numaraları ve kare kodların biletin kontrol unsuru olduğunu, bu unsurların güvenliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu, herhangi bir ortamda bu kontrol unsurlarının fotoğraf çekilerek, not edilerek, dijital olarak iletilerek, kopyalanarak çoğaltılabileceğini ancak bu kontrol unsurlarının kime ait olduğuna ilişkin kontrol etkinlik giriş noktalarında yapılmak zorunluluğunun bulunmadığını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Platform tarafından gönderilen biletlere ilişkin tüm sorumluluk bileti alan Tüketiciye aittir.
h) Tüketici bilet satın alırken doğru ve güncel bilgilerini kullanarak işlem yapmayı taahhüt ederler. Doğru veya güncel olmayan bilgilerden ötürü biletlere erişim konusunda yaşanacak sorunlarda Tüketiciler Biletino’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda herhangi bir hak sahibi olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. KULLANIM KOŞULLARI

a) biletino.com sitesi ve alt sayfalarında yer alan etkinliklerin adı, etkinliklerin detayı, etkinliklerin nitelikleri, mekan adı, mekan detayları, bilet adı, bilet detay bilgileri, kullanıcı adı, kullanıcı detay bilgileri, kullanıcı profil notları gibi metin içeriklerinin girişinin yapılabildiği alanlarda yazılan içeriklerden içeriği giren kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların yazdıkları yazılardan dolayı Biletino hiçbir sorumluluk kabul etmez.
b) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmayan içerikler Biletino’da yayınlanamaz. Bu gibi içeriklerden, içeriği giren kullanıcı sorumludur.
c) Topluluklar hakkında tahrik edici, küçük düşürücü görseller kullanılamaz, metin içerikleri yazılamaz.
d) Tehdit edici, küfürlü, nefret dolu içerikler ve/veya etkinlikler yayınlamak; din, dil, ırk, mezhep ayrımına yönelik etkinlikler oluşturmak, görseller kullanmak ve/veya metin içerikleri yayınlamak, kişileri küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.
e) Sosyal bir etkinlik niteliği taşımayan, salt propaganda niteliğinde ve kışkırtıcı etkinlikler oluşturmak, metin ve görsel içerikler yayınlamak yasaktır.
f) biletino.com ’da, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde satılan veya aracı olunan bir "ürünün" reklamını yapmanız ve bunlar dışındaki tüm ticari kaygı güden mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tanıtımını içeren konuların etkinlik, yorum, açıklama, bilgi, rezervasyon adı ve/veya detay vb. içerik olarak yayınlanması yasaktır.
g) biletino.com sitesi üzerinde ve alt sayfalarında kullanıcılar tarafından eklenmiş görsel materyallerin telif haklarının kontrolü kullanıcılara ve ziyaretçilere aittir. Biletino’da yayınlanan görsel materyallerin orijinalliğinden, telifinin eserin sahibinden alınmış olmasından, ve T.C. yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmasından kullanıcılar sorumludurlar. Aksi herhangi bir durumdan Biletino sorumlu tutulamaz.
h) Biletino yöneticileri kurallara uymayan kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerini, etkinliklerini silme, mevcut hesaplarına bloke koyma hakkına sahiptirler.
i) Biletino kurallarına uymayan kullanıcılar yöneticiler tarafından uyarılırlar. Ancak aynı davranışın tekrarı halinde kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerinin, etkinliklerinin silinmesi, mevcut hesaplarına bloke konması hakkı Biletino yöneticilerine aittir.
j) Kurallara aykırı davranışlar sebebiyle silinen Etkinlik düzenleyicilerin etkinliklerinden bilet satın almış olan katılımcılara bilet ücretleri iade edilir. İade edilen bu rezervasyonlar için ödemiş oldukları hizmet bedeli iade edilmez.
k) Biletino site kullanım kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı her zaman Biletino’da saklıdır. Biletino gerekli gördüğü durumlarda kullanıcılara haber vermeksizin site kullanım kurallarını değiştirebilir.
l) biletino.com sitesine üye olan ve üye olmadan da olsa hizmet alan herkes bu kurallara uygun davranacağını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Biletino Platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Biletino'un telif haklarına tabi çalışmalar) Biletino’ya ait olarak ve/veya Biletino tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Müşteri ve Tüketici, Biletino Hizmetlerini, Biletino bilgilerini ve Biletino’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Biletino'nun Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Biletino'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Biletino'nun, Biletino Hizmetleri, Biletino bilgileri, Biletino telif haklarına tabi çalışmalar, Biletino ticari markaları, Biletino ticari görünümü veya Biletino Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri
Biletino, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Biletino Platformunda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Müşterinin ve Tüketicinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Biletino, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Biletino için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Biletino 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Müşteri ve Tüketici Biletino Platformuna üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Müşteri ve Tüketicinin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Biletino, Müşteri ve Tüketicinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Biletino Platfromu içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Müşteri veya Tüketici, fesih sebebiyle, Biletino'nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Müşterinin veya Tüketicinin, herhangi bir yöntem kullanarak, Biletino Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Biletino Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması
b) Müşterinin veya Tüketicinin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Müşteri veya Tüketici üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Müşterilerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi
e) Müşterilerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi