09 January 2021 - Saturday

Şirket Değerleme Eğitimi

Online
Şirket Değerleme Eğitimi

Event Details

AMAÇ

 

Bu eğitimde şirket değerlemesi hem teorik hem de pratik uygulamalarıyla katılımcılara aktarılmaktadır. Değerlemeye şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi süreçlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yeni yatırım planlanması ve fizibilite çalışmaları, finansal modelleme, kritik karar süreçleri, stratejik ortaklık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde de şirket değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğitimde genel kabul görmüş yöntemler, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve şirketin iş modelindeki farklılıklara göre uyarlanarak anlatılmaktadır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların değerleme yöntemleri de aktarılmaktadır. Eğitimin son bölümünde şirket değerini yükseltmeye yönelik öneriler paylaşılmakta ve hassasiyet analizi çalışmasına yer verilmektedir.

 

İÇERİK

• Temel Finansal Tablolar

   * Mali tabloların genel özellikleri

   * Bilanço

   * İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş

   * Gelir tablosu

   * Karlılığa alternatif bakışlar

   * Net işletme sermayesinin önemi

   * Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı

   * Nakit akımı

   * Örnek uygulamalar

   * Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur)

 

• Mali Analiz Teknikleri

   * Mali analiz teknikleri

   * ROE

   * ROI

   * Karşılaştırmalı analizler

   * Dikey analizler

   * DuPont Analizi

   * Likidite oranları

   * Finansal yapı oranları

   * Faaliyet verimliliği oranları

   * Karlılık oranları

   * Büyüme oranları

   * Oran analizlerinde sektör ortalamaları

   * Örnek uygulamalar

 

• Risk ve Belirsizlik

   * Risk ölçümü

   * Fiyat riski

   * Faiz riski

   * Kur riski

   * Vade riski

   * Risk yönetimi

   * Spekülasyon ve hedge

 

• Şirket Değerleme

   * Şirket değerini etkileyen faktörler

   * Marka, kontrat ve müşteri portföyü gibi maddi olmayan varlıkların değerlemesi

   * Şirket değerini artırmaya yönelik öneriler

   * Satın alma ve birleşme süreçlerinin yönetimi

   * Finansal gözden geçirme (check-up)

   * Net varlık yöntemi

   * İndirgenmiş nakit akımı yöntemi

   * Piyasa çarpanları yöntemi

   * Satın alma fiyatının dağıtılması ve şerefiye tespiti

   * Hassasiyet analizi

   * Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu

 

• Temel Makroekonomi Kavramları

   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon

   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon

   * Şirket politikaları için ekosistem analizi

   * GSYH ve kişi başına GSYH

   * Ekonomi yönetimi

   * Para ve maliye politikası

   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

 

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler

   * CDS-VIX-DTH

   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler

   *  PMI endeksleri

   * Gösterge faiz

   * Mevcut ya da yeni dış pazar için ekosistem analizi

   * Döviz kurları

   * Finansal piyasa araçları

09 January 2021 Saturday 13:00

09 January 2021 Saturday 16:00


Online Event - Zoom

Event Promoter

Biletino Logo
ErkinŞahinöz Akademi

Dijital ekonominin geleneksel iş modellerini yerle yeksan ettiği bir dönemdeyiz. Teknoloji giderek minyatürleşiyor. Emsali görülmemiş ürün ve hizmet çeşitliliği ortaya çıkıyor. Küreselleşmenin artması ve iletişimin kolaylaşması ile ülkeler ve bölgeler arasındaki fiyat farkları anlamsızlaşıyor. Dört kuşağın birlikte çalışması ilişki yönetimini zorlaştırıyor. Katma değer yaratan ürünler çok hızlı bir şekilde metalaşıyor. Güç, her zaman ve her yerden internete bağlantılı müşterinin eline geçiyor. Gig ekonomisi ile sözleşme süreleri kısalıyor, fiziksel mekânlar önemini yitiriyor. F-faktörü ile dikey pazarlamanın yerini yatay pazarlama alıyor. Paydaşları marka farkındalığından marka savunuculuğuna dönüştürmek giderek zorlaşıyor. Ürünü soyutlaştırmanın, olgudan algıya geçişin, mazruftan zarfa sıçrayışın önemi her gün artıyor. Ürüne kimlik ve hikâye kazandırmadan kar marjlarını korumak imkânsızlaşıyor. Matbaa devrimi bilgi boşluğunu, sanayi devrimi güç boşluğunu, internet devrimi mesafe boşluğunu doldurmuştu. Blokzincir güven boşluğunu ve makine öğrenmesi de zekâ boşluğunu dolduruyor. Verinin 21. yüzyılın petrolü olarak kabul edildiği bir dönemde büyük verinin dijitizasyonu ve yönetimi rekabet edebilirlik açısından önem kazanıyor. Finansal yönetimi hazine yönetimine, insan kaynakları yönetimini yetenek yönetimine dönüştüremeyen şirketler oyun dışında kalıyor. Kalabalığın bilgeliği sayesinde itibarın tanımı değişiyor ve yataylaşıyor. Rakiplerle işbirliği öne çıkarken, sektörler arasındaki sınırlar silikleşiyor. Nöro pazarlama ile karşı tarafa ‘vay be’ dedirtebilmenin yöntemleri değişiyor. Dünün arkaik yöntemleri ile bugünü yönetenlerin yarın olmayacağını biliyoruz. ErkinŞahinöz Akademi; Türkiye’nin birçok şehrinde, çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çok çeşitli ölçekteki işletmelere stratejik yönetim, marka ve iletişim yönetimi ve dijital dönüşüm alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aralarında halka açık şirketler de olan yüzlerce yurt içi işletmeye danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş, yurt dışında yöneticilik deneyimine sahip, karar noktalarında bulunmuş, iş modelleri geliştirmiş, farklı sektörler ve iş alanlarında yüksek düzeyde tecrübesi olan ekibimiz ile iş ortağınız olmaya hazırız.