13 July 2020 - Monday

Sanat, Mimarlık ve İktidar

Online
Sanat, Mimarlık ve İktidar

Event Details

Online Seminer:

Sanat, Mimarlık ve İktidar

Eğitmen         :Emre Zeytinoğlu

Süre               : 2 oturum

Tarih              : 13 - 14 Temmuz / 19:00 - 21:00

Bilet Ücreti    : 100 TL (2 ders)

 

Program 

Sanat ve mimarlığın iktidarla olan gizli ve açık ilişkisine odaklanacak olan bu seminer, sanatsal üretim, özne, kamusal alan ve kent arasındaki bağlantıları ele alacak, ayrıca sanat ve mimarlığın politika ve toplumsallıkla olan bağlarını ele alacaktır.

Seminer iki oturumdan oluşmaktadır ve toplam 4 saattir.

 

İçerik

 

Ders 1:

“Özne”, “estetik” ve “hümanizm” ilişkisi içinde “sanat”ın ideolojik yapısı üzerine konuşulacak ve toplumsal değişim süreçlerinde bu ilişkilerin “yeni” ideolojik durumlara göre nasıl esnetildiği, hatta nasıl başka tanımlara sokulduğu hakkında yorumlar ortaya konulacaktır.

Bu yorumlar, özellikle “hümanizm” kavramının “trans-hümanizm”e ve “post-hümanizm”e dönüştüğü durumları kapsayacak, “özne” ve “sanat”  ilişkisi ise teknoloji bağlamında gündeme getirilecektir.

 

Ders 2:

Kentlerin ve bunların barındırdığı mimarinin “kamusal” durum ile olan ilişkisi ele alınacak ve bu da antik dönemden bugüne kadarki süreçte, “iktidar” kavramı üzerinden yorumlanacaktır.

Çoğul bir kamusallığın, iktidar yöntemleri doğrultusunda nasıl tasnif edildiği ve bunun da kente hangi göstergelerle yansıdığı, bazı örneklerle sunulacaktır.        

 

 

 

Art, Architecture and Power

Lesson 1:

In the context of “subject”, “aesthetics” and “humanism,” the ideological structure of “art” will be discussed and comments will be made on how these relations are stretched and redefined according to “new” ideological situations.

These interpretations will especially cover the situations where the concept of "humanism" turns into "trans-humanism" and "post-humanism," while the relationship between "subject" and "art" will be brought up in the context of technology.

 

Lesson 2:

The relationship of cities and architecture to the "public" policies will be discussed, and this relationship will be interpreted through the concept of "power" from ancient times to this day..

How a plural publicity is manipulated with the methods of power, and how this is reflected in the city will be discussed through various examples.

 

13 July 2020 Monday 19:00

13 July 2020 Monday 21:00


Online Event - The Circle Zoom

Event Promoter

The Circle
The Circle Questions For Organizer?

The Circle mimari odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Multi-disipliner bir alan olan The Circle bir sergi mekanı, bir ortak çalışma alanı, bir yaratıcı atölye, bir akademik platform ve tiyatrodan dans ve konserlere kadar uzanan etkinlikler için bir sahne olarak tasarlandı. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefleyen bu multi-disipliner platform Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.

Comments